Notice: Undefined index: AuthenUser in F:\xampp\htdocs\SESSION_CHKK.php on line 3


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีมผู้บริหารศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาคร เรือนไกล

รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ฝ่ายอำนวยการนางสาวชัว แซ่ย่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายสมศักดิ์ ชัยเรือง
หัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ
นายธีรภัทร  บุรวัตรนุกุล
นักจัดการงานทั่วไป
นายอัญมณี กันธิยะ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวมณฑวรรณ ธรรมสุภา
นักจัดการงานทั่วไป
นายประพันธ์ ทาปัน
นักจัดการงานทั่วไป
นายชนะชล นันตา
นักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุนางสาวปานจิต บุญตัน
หัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชี และพัสดุ
นางกิติยา ทองปิ่น
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวมนันยา พรมโย
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาววรลักษณ์ สุขเลิศวิมล
นักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายวิชาการนางสาวปริยาภรณ์ ศุภมงคล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางสาวจิดาภา  ดวงทิพย์
หัวหน้างานพัฒนาครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
นางสาวมณธิกานต์  ดนตรีเจริญ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
นางสาวกนกวรรณ  เพียรไทย
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวประกายเดือน  ทับรอด
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวรุ่งรัตนา  มะลิงาม
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอมลยา  อริยเดช
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวหทัยชนก มาผาบ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวพชระกร ณ เชียงใหม่
หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์
นางสาวทรายขวัญ นาคงสี
หัวหน้างานบริการวิชาการ
สำหรับหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวมิรินดา เขียนใจ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอัจฉรียา ทรัพย์เมือง
นักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายต่างประเทศนายKarim Ali Hussain
หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ
นางสาวเยาวเรศ  จอมแปง
หัวหน้างานโครงการต่างประเทศ
นางสาวปาลิดา  จันทีนอก
หัวหน้างานหลักสูตรภาษา
และภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เรียนต่างชาติ
นางสาวชนิดา พรหมกันธา
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวKako Masaki
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวปานชีวา พันธุวงษ์
นักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายจีนนางสาวXuan Zhang
หัวหน้าฝ่ายจีน
นางสาวพิมลพรรณ  ใจมุข
นักจัดการงานทั่วไป