LICMU STAFF

ผู้บริหารศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

Prof.Dr.Sompong Witayasakpan

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาคร เรือนไกล

Assist.prof. Sakorn Ruanklai

รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ฝ่ายวิชาการ


นางสาวปริยาภรณ์ ศุภมงคล
Ms.PARIYAPORN SUPAMONGKOL
หัวหน้าฝ่ายวิชาการนางสาวจิดาภา ดวงทิพย์
Ms.Jidapa Doungthip
หัวหน้างานวิชาการนางสาวกฤษณีย์ คำปาย
Ms.Kritsanee Kampai
งานธุรการและบริหารจัดการนายปิยพันธุ์ บุญชูดวง
Mr.Piyapan Boonchooduang
งานจัดทำหลักสูตรและกิจกรรมวิชาการนางสาวชนิดา พรหมกันธา
Ms.Chanida Promkanta
งานหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรสำหรับชาวต่างชาติ - จีนนางสาวประกายเดือน ทับรอด
Ms.Prakayduan Tubrod
งานสอบวัดระดับภาษานางสาวทรายขวัญ นาคงสี
Ms.Saikwan Nakongsee
งานหลักสูตรพิเศษเฉพาะทางนางสาวอมลยา  อริยเดช
Ms.AMONLAYA ARIYADET
งานแปลและเรียบเรียงเอกสารนางสาวมณธิกานต์ ดนตรีเจริญ
Ms.Montikan Dontrijaroen
งานจัดทำหลักสูตรและกิจกรรมวิชาการ
ฝ่ายงานต่างประเทศ


นายKarim Ali Hussain
Mr.Karim Hussain
หัวหน้าฝ่ายงานต่างประเทศนางสาวเยาวเรศ จอมแปง
Ms.Yaowares Jompaeng
หัวหน้างานต่างประเทศนางสาวปาลิดา จันทีนอก
Ms.Palida Junteenork
งานหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาตินางสาวหทัยชนก มาผาบ
Ms.Hathaichanok Mapab
งานบริหารจัดการดูแลนักศึกษาต่างชาตินางสาวกนกวรรณ เพียรไทย
Ms.Kanokwan Pianthai
งานธุรการและบริหารจัดการนางสาวKako Masaki
Ms.Kako Masaki
งานบริหารจัดการดูแลนักศึกษาต่างชาตินางสาวพชระกร ณ เชียงใหม่
Ms.Potcharakorn Na Chiangmai
หลักสูตรอบรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อภาษาต่างประเทศ TEFLนางสาวเพียงฟ้า เกษมสุข
Ms.Piangfah Kasemsook
งานด้านไทยบัดดี้ และการประสานงาน ด้านวิทยากรนางสาวมนิชญา ศิริคุณ
Ms.Manitchaya Sirikhun
งาน Visa & Work Permit และการประสานงาน ด้านสถานที่ฝึกงาน
ฝ่ายจีน


นางสาวXuan Zhang
Ms.xuan zhang
หัวหน้าฝ่ายจีนนางสาวรัชดาภรณ์ เพียรพนัสสัก
Ms.Ratchadaporn Peanpanuaasak
งานจัดแผนเรียนตามหลักสูตรนางสาวรุ่งรัตนา มะลิงาม
Ms.Rungruttana Malingam
งานประเมินผลการเรียนนางสาวปิยธิดา ไชยชนะ
Ms.Piyatida Chaichana
งาน VISA นักศึกษาจีนนางสาววรรณกานต์ ภัทรเจษฐทิศ
Ms.Wannakan Pattarajettit
งานจัดทำค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนนางสาวมิรินดา มาปลูก
Ms.Mirinda Maplug
งานธุรการและบริหารจัดการนางสาวพิมลวรรณ ใจมุข
Ms.Pimolwan Jaimuk
งานจัดแผนเรียนตามหลักสูตรนางสาววิสุดา พรมศิริแสน
Ms.Wisuda Promsirisan
งานจัดแผนเรียนตามหลักสูตร
ฝ่ายอำนวยการ


นางพิศันสนา เพียรพจนนารถ
Mrs.Pisansana Peanpojjananarth
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการนางสาวชัว แซ่ย่าง
Ms.Chua Saeyang
หัวหน้างานบริหารงานบุคคลนางสาวอัจฉรียา ทรัพย์เมือง
Ms.Autchareya Submuang
งานแผนและโครงการนายเกียรติก้อง ศิลปสนธยานนท์
Mr.Kiatkong Sinlapasonthayanon
งานศิลปวัฒนธรรม
งานการเงิน บัญชี และพัสดุ


นางปานจิต บุญตัน
Mrs.Panjit Boonjit
หัวหน้าการเงินบัญชีและพัสดุนางกิติยา ทองปิ่น
Mrs.KItiya Thogpin
งานการเงินจ่ายนางสาวมนันยา พรมโย
Ms.Mananya Promyo
งานบัญชี (จ่าย)นางสาววรลักษณ์ สุขเลิศวิมล
Ms.WORALUK SUKLERTWIMOL
งานพัสดุนางสาวนาริน อิ่นคำแสง
Ms.Narin Ainkhamsaeng
งานจัดซื้อนางสาวกัญญารัตน์ สุตีน
Ms.Kanyarat Sutin
งานการเงินจ่าย
งานอาคารสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์


นายสมศักดิ์ ชัยเรือง
Mr.somsak chairuang
หัวหน้างานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์นายธีรภัทร บุรวัตรนุกุล
Mr.Teerapat Burawatnukul
งานอาคารและโสตทัศนูปกรณ์นายชัยยงค์ นำชัยเจริญกุล
Mr.Chaiyong namchaijaroenkul
งานอาคารและโสตทัศนูปกรณ์นางสาววิภา ฤทธิ์คุณธรรม
Ms.wipha Richunnatam
งานธุรการและงานอาคารสถานที่
งานยานพาหนะ


นางสาวอัญมณี กันธิยะ
Ms.Anyamanee Guntiya
งานธุรการและงานยานพาหนะนายนฤชา ไชยเตจ๊ะ
Mr.Narucha chaitaja
พนักงานขับรถนายวัฒนา อุปโย
Mr.Watthana Auppayo
พนักงานขับรถนายปัณณทัต มณีชัย
Mr.pannaphat maneechai
พนักงานขับรถนายประพันธ์ ทาปัน
Mr.Prapan Tapan
พนักงานขับรถ
งานสื่อสารองค์กร


นางสาวอัจฉรีย์ วงศ์อัจฉริยา
Ms.Atcharee Wongatchariya
หัวหน้างานสื่อสารองค์กรนางสาวภัทราพร อังกสิทธิ์
Ms.Pattraporn Angkasith
งานหลักสูตรระยะสั้น งานประชาสัมพันธ์และการตลาดนางสาวภควดี บูรณประภาพงศ์
Ms.Pakawadee Buranaprapapong
งานประชาสัมพันธ์ต้อนรับและงานการเงินรับ
งานแผนยุทธศาสตร์และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายธรรพ์ณธร ทองปิ่น
Mr.Thunnathorn Thongpin
หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานธุรการและงานเลขานุการผู้บริหาร


นางสาวมณฑวรรณ ธรรมสุภา
Ms.Monthawan Thamsupa
งานเลขานุการนางสาวชลธิชา พิมสาร
Ms.Chonticha Phimsarn
งานเลขานุการ