Announce News

18 Oct 2019 6 | TOEFL ITP 27 October 2019
9 Oct 2019 174 | TOEFL ITP 6 October 2019
9 Oct 2019 204 | TOEFL ITP 6 ตุลาคม 2019
27 Sep 2019 657 | TOEFL ITP 6 October 2019
17 Sep 2019 859 | TOEFL ITP 15 September 2019
16 Sep 2019 968 | การจัดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (CMU-eTEGS) ในเดือนกันยายน 2562
13 Sep 2019 921 | ประกาศงดรับสมัครสอบ CMU-eTEGS
6 Sep 2019 799 | ประกาศรายชื่อ TOEFL ITP ประจำวันที่ 15 กันยายน 2562
29 Aug 2019 832 | ปิดรับสมัคร TOEFL ITP วันที่ 15 กันยายน 2562
20 Aug 2019 896 | TOEFL ITP 18 August 2019
9 Aug 2019 895 | TOEFL ITP 18 August 2019
24 Jul 2019 1060 | TOEFL ITP 21 July 2019
18 Jul 2019 1003 | กำหนดให้พื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย
12 Jul 2019 1063 | TOEFL ITP 21 July 2019
9 Jul 2019 1030 | TOEFL ITP 6 June 2019
18 Jun 2019 1240 | TOEFL ITP 16 June 2019
14 Jun 2019 1170 | ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
7 Jun 2019 1217 | Pre IELTS Test
7 Jun 2019 1137 | ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เดินทางไปเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
6 Jun 2019 1118 | สถาบันภาษาขอปิดรับสมัครนักศึกษา มช. ที่เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายปลุกจิตสำนึกเพื่อเสริมพลังในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 62”
22 Apr 2019 3166 | TOEFL ITP 7 April 2019
22 Apr 2019 3281 | TOEFL ITP 28 April 2019
5 Apr 2019 4530 | กิจกรรม Korean Day ครั้งที่ 2
3 Apr 2019 4524 | TOEFL ITP 31 March 2019
3 Apr 2019 4266 | TOEFL ITP 31 March 2019
1 Apr 2019 3937 | ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวด Korean Cover Dance
1 Apr 2019 3892 | TOEFL ITP 7 April 2019
1 Apr 2019 2938 | TOEFL ITP 7 April 2019
25 Mar 2019 3308 | ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานสถาบันภาษา ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
25 Mar 2019 3399 | TOEFL ITP 31 March 2019
25 Mar 2019 2608 | TOEFL ITP 30 March 2019
20 Mar 2019 3271 | TOEFL ITP 17 March 2019
18 Mar 2019 3262 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันภาษา ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
14 Mar 2019 3345 | Class cancellation announcement
11 Mar 2019 3458 | TOEFL ITP 17 March 2019
1 Mar 2019 3557 | ประกาศกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องอบรม สัมมนา และห้องเรียน ของสถาบันภาษา มช
11 Feb 2019 3724 | ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEFL ITP ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
11 Feb 2019 3591 | รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 3 hour Miracle English วิชา Grammar วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
28 Dec 2018 3703 | สถาบันภาษาประกาศปิดทำการ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562