วิชา ภาษาเยอรมัน ระดับ 2

รายละเอียด
  • average rating
  • 300 คำ
  • เปิดรับ 15 คน
คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรภาษาเยอรมันระดับกลาง สำหรับผู้เรียนที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาเยอรมันแล้ว เสริมสร้างทักษะต่างๆ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ พัฒนาให้สูงขึ้น เพิ่มเติมด้วยความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศเยอรมัน เน้นให้ผู้เรียนสามารถฟังและอ่านสื่อภาษาเยอรมันได้ นอกจากนี้ยังสามารถสื่อสารภาษาเยอรมันเป็นประโยคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา
The course aims to improve Learners' skills; listening, speaking, listening and writing skill. More complex knowledge will be implemented. Also Learning about some useful knowledge and culture. After completing the course, their writing, speaking and reading skills will be developed. learners will be able to speaking more fluently. Learning can write long passages and reading any Geman publication. Additionally, The course can also help learners to accomplish German language proficiency tests in basic levels.The course will be taught by native speaking teacher

หมายเหตุ


Course In Class

นร. นศ.

2000 บาท

บุคคลทั่วไป

2500 บาท

Online Class

นร. นศ.

1500 บาท

บุคคลทั่วไป

2000 บาท

    หนังสือ

  140 บาท

ฟรีสำหรับดาวโหลด E-Book

วันที่เรียน

จันทร์ / อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี / ศุกร์

ช่วงเวลาที่ 1

เริ่ม 10:00:00   ถึง 11:30:00

ช่วงเวลาที่ 2

เริ่ม 17:00:00   ถึง 18:30:00

ผู้สอน

อาจารย์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

หลักสูตรวิชากลาง All Courses
  • Inspiring English
  • หลักสูตรกลาง
View All Course
หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ.
e-learning