วิชา ภาษาจีน ระดับ 1

รายละเอียด
  • average rating
  • 300 คำ
  • เปิดรับ 15 คน
คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนหรือผู้ที่มีความรู้ ภาษาจีนระดับเบื้องต้น ปูพื้นฐานครบทุกทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ อีกทั้งยังมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับจีน เมื่อเรียนแล้วผู้เรียนสามารถสื่อสาร สนทนาเบื้องต้นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา "
The course is designed for the starters. The course will focus on the fundamental knowledge of Chinese including 4 basic skills; listening, speaking, listening and writing skill. Starting from Chinese characters, pinyin, basic vocabulary and sentences. The course will also provide some useful knowledge of China. Learners have an opportunity to learn Chinese life and culture. After completing the course, learners will be able to communicate Chinese in basic level. The course will be taught by native speaking teacher.

หมายเหตุ

**กรณีมีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 7 คน ทางสถาบันจะดำเนินการคืนเงินค่าสมัครเรียนตามหลักสูตรนั้นๆ ภายใน 15 วันทำการหลังจากที่ผู้เรียนยื่นเอกสารครบถ้วน และหากหลักสูตรเปิดได้ตามกำหนดของสถาบันภาษาจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ / In the event of having less than 7 students registered, LI would refund the course fee within 15 working days.**

Course In Class

นร. นศ.

2000 บาท

บุคคลทั่วไป

2500 บาท

Online Class

นร. นศ.

1500 บาท

บุคคลทั่วไป

2000 บาท

    หนังสือ

  120 บาท

ฟรีสำหรับดาวโหลด E-Book

วันที่เรียน

จันทร์ / อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี / ศุกร์

ช่วงเวลาที่ 1

เริ่ม 10:00:00   ถึง 11:30:00

ช่วงเวลาที่ 2

เริ่ม 17:00:00   ถึง 18:30:00

ผู้สอน

อาจารย์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

หลักสูตรวิชากลาง All Courses
  • Inspiring English
  • หลักสูตรกลาง
View All Course
หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ.
e-learning