วิชา การสอนภาษาไทยแนวครูภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติ

รายละเอียด
  • average rating
  • 100 คำ
  • เปิดรับ 15 คน
คำอธิบายรายวิชา

การเรียนรู้การเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ การจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความสามารถอย่างเหมาะสม การบริหารจัดการชั้นเรียน การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้จัดทำสื่อการเรียนการสอนและการประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ครบสมบูรณ์ตามหลักสูตรและมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนรู้รายวิชาอื่น ๆ หรือประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างดียิ่ง

หมายเหตุ


Course In Class

นร. นศ.

2000 บาท

บุคคลทั่วไป

2500 บาท

Online Class

นร. นศ.

1500 บาท

บุคคลทั่วไป

2000 บาท

    หนังสือ

  100 บาท

ฟรีสำหรับดาวโหลด E-Book

วันเปิดคอร์ส / วันสิ้นสุด

เริ่มวันที่ 04/06/2563   ถึงวันที่ 04/06/2563

วันที่เรียน

จันทร์ / พุธ / ศุกร์

ช่วงเวลาที่ 1

เริ่ม 09:00:00   ถึง 12:00:00

ช่วงเวลาที่ 2

เริ่ม 00:00:00   ถึง 00:00:00

ผู้สอน

อาจารย์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

หลักสูตรวิชากลาง All Courses
  • Inspiring English
  • หลักสูตรกลาง
View All Course
หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ.
e-learning