วิชา การสอนวรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์

รายละเอียด
  • average rating
  • คำ
  • เปิดรับ คน
คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐาน ความเหมือน ความแตกต่าง ความสำคัญเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรมไทย พันธกิจของวรรณคดีและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคม องค์ประกอบของวรรณคดีและวรรณกรรม อ่านวรรณคดีไทยและวรรณกรรมไทยจากต้นฉบับ ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมด้วยหลักทฤษฏีแนวต่างๆได้ ทั้งวรรณคดีโบราณและวรรณกรรมปัจจุบัน คุณค่าที่ได้รับจากการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม นำวรรณคดีโบราณและวรรณกรรมปัจจุบันมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามที่ผู้เรียนสนใจ

หมายเหตุ


Course In Class

นร. นศ.

2000 บาท

บุคคลทั่วไป

2500 บาท

Online Class

นร. นศ.

1500 บาท

บุคคลทั่วไป

2000 บาท

    หนังสือ

  n/a บาท

ฟรีสำหรับดาวโหลด E-Book

วันเปิดคอร์ส / วันสิ้นสุด

เริ่มวันที่ 04/06/2563   ถึงวันที่ 04/06/2563

วันที่เรียน

ช่วงเวลาที่ 1

เริ่ม 00:00:00   ถึง 00:00:00

ช่วงเวลาที่ 2

เริ่ม 00:00:00   ถึง 00:00:00

ผู้สอน

อาจารย์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

หลักสูตรวิชากลาง All Courses
  • Inspiring English
  • หลักสูตรกลาง
View All Course
หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ.
e-learning