a revolution in online learning

coursesวิชา การสอนภาษาไทย ป.3 เรื่องการฟัง ดู พูด

รายละเอียด
  • average rating
  • 100 คำ
  • เปิดรับ 15 คน
  • ผู้สมัคร 0 คน
คำอธิบายรายวิชา

หลักในการจับใจความสำคัญจากการฟังและดู การคิดวิเคราะห์ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ฟังและดู รวมถึงการแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องชัดเจน ผ่านการเรียนรู้จากสื่อที่เหมาะสมตามช่วงวัย

หมายเหตุ


courses

คอร์สราคา

2500 บาท

    หนังสือ

  100 บาท

ฟรีสำหรับดาวโหลด E-Book

วันเปิดคอร์ส / วันสิ้นสุด

เริ่มวันที่ 04/06/2563   ถึงวันที่ 04/06/2563

วันที่เรียน

ช่วงเวลาที่ 1

เริ่ม 00:00:00   ถึง 00:00:00

ช่วงเวลาที่ 2

เริ่ม 00:00:00   ถึง 00:00:00

ผู้สอน

อาจารย์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

ตัวอย่างการเรียนออนไลน์

หลักสูตรวิชากลาง All Courses
  • Inspriring English
  • หลักสูตรกลาง
View All Course
หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ.
e-learning